O projekcie

Tytuł projektu: Obornickie Konsultacje Społeczne

Lider projektu: Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego “Moja Przestrzeń”

Partner projektu: Gmina Oborniki Śląskie

Czas realizacji: 01 IX 2013 – 31 XII 2014

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wysokość dofinansowania: 245 369,90 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania przedstawicieli samorządu gminy Oborniki Śląskie i lokalnych organizacji pozarządowych w proces konsultowania polityk publicznych w okresie 01 września 2013 – 31 grudnia 2014. Cele szczegółowe projektu zakładają:

 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania aktywnych narzędzi/technik konsultacji społecznych wśród 44 reprezentantów JST i NGO
 • Zwiększenie poczucia wpływu na tworzenie lokalnych polityk publicznych wśród 44 reprezentantów JST i NGO
 • Zwiększenie udziału reprezentantów NGO i mieszkańców gminy Oborniki  Śląskie w konsultacjach społecznych.

Do kogo adresowany jest projekt? 

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Oborniki Śląskie, a także reprezentanci/tki administracji publicznej gminy.  W skład grupy docelowej z ramienia ngo wejdą osoby piastujące funkcje zarządcze–Prezesi/ki, członkowie/kinie zarządów oraz członkowie/kinie stowarzyszeń, reprezentanci/tki Fundacji. Ze strony samorządu grupę docelową stanowią pracownicy/ce jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z ngo, pomoc społeczną, edukację, infrastrukturę, kulturę, a także jednostek pomocniczych gminy np. sołtysi/ki.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:

–   wiek 24-64 lata,

–   są osobami zamieszkującymi na obszarach wiejskich  – Gminy Oborniki Śląskie

–   są osobami zatrudnionymi w administracji publicznej (tj. samorząd lokalny) lub są osobami zatrudnionymi w organizacjach pozarządowych (w tym członkowie stowarzyszeń, władze organizacji, wolontariusze)

Jakie działania obejmuje projekt? 

 • Cykl szkoleniowy dla 24 osób ” Aktywne narzędzia/techniki konsultacji społecznych”.

Szkolenia stacjonarne: 1) Aspekty formalno-prawne dotyczące konsultacji społecznych (8h) Dobre praktyki konsultacji społecznych (8h).

Szkolenia wyjazdowe: 3) Partycypacja społeczna, w tym perspektywa płci w planowani polityk publicznych (16h) , 4) Różne techniki i narzędzia konsultacji społecznych (16).

 •  Wsparcie doradcze w obszarze narzędzi oraz technik konsultacij  społecznych.
 • Kampania promująca konsultacje społeczne.
 • Planowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych z zastosowaniem aktywnych technik/narzędzi konsultacji obejmie dwa dokumenty publiczne: Program Współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz Strategię Integracji Społecznej  i Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
 •  Spotkania grup roboczych (dwie grupy dla każdego dokumentu).
 • Konferencja-Debata Open Space nt. sytuacji społecznej w Gminie z udziałem mieszkańców, przedstawicieli samorządu , organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.
 • Warsztaty konsultacyjne z udziałem ngo i mieszkańców
 •  Kafejki obywatelskie z udziałem organizacji pozarządowych,mieszkańców
 • Zastosowane narzędzia/techniki konsultacji to aktywne, działania, łączące różne formy komunikacji społecznej mające na celu dotarcie do bezpośrednio zainteresowanych problematyką zawartą w konsultowanych dokumentach oraz umożliwiające powszechny udział organizacji i  mieszkańców w konsultacjach społecznych.

W wyniku realizacji projektu pragniemy rozwinąć współpracę pomiędzy samorządem lokalnym i jego jednostkami a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.  W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych powstaną dokumenty strategiczne  odzwierciedlające potrzeby i aspiracje mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie. Wszystkie osoby zainteresowane realizacją projektu zachęcamy do współpracy.

Advertisements